Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Zeeuwse Sommelier (hierna: DZS) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij (hierna: koper) de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de koper deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de koper geen gebruik te maken van deze site.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door DZS worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DZS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DZS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van DZS zijn vrijblijvend en DZS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door DZS. DZS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DZS dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

DZS biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetalingen per bank of nabetaling per factuur. Indien DZS een factuur zendt voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden is de koper gehouden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de koper aan DZS zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.

De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 300,- per factuur.

Voor zover een koper enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens DZS niet stipt nakomt, alsmede wanneer de koper surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de koper een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft DZS het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van DZS op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan DZS zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DZS.

Artikel 4: Levering

Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen, mits op voorraad, zo snel mogelijk uitgeleverd. Wanneer een artikel niet leverbaar is, wordt met de klant contact opgenomen en mag de bestelling desgewenst worden geannuleerd. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de klant.

DZS hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door DZS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.

DZS is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door DZS gedragen.

DZS is niet verplicht de aflevering in gedeelten na te komen, indien een gedeelte van de bestelling niet direct als één geheel verzonden kan worden.

Artikel 5: Retournering

Na ontvangst van het product heeft  de koper een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen.
Koper dient dan binnen 14 dagen na ontvangst dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.

Artikelen die speciaal voor de koper door DZS bij derden besteld worden, kunnen niet zonder meer geretourneerd worden.

Verse producten zoals koffie en thee kunnen niet geretourneerd worden.

Daarbij draagt de koper de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door DZS niet retour genomen.

Indien de koper reeds enige betaling heeft verricht, zal DZS het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen, na aanmelding van uw retour, terug storten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 6: Bezorging

De koper draagt bij in de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten varieert en is afhankelijk van het land waarin bezorgd wordt. Binnen Nederland is ook de grootte van de bestelling bepalend voor de hoogte van de verzendkosten. Bij het afrekenen in de webwinkel worden de verzendkosten getoond, voordat de bestelling definitief geplaatst wordt.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt DZS het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt DZS zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. DZS houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.

Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is DZS gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van DZS zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover DZS de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.

Zolang het eigendom van de door DZS verkochte zaken nog niet is overgegaan op een koper, is de koper verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op koper is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De koper is op eerste verzoek van DZS verplicht de polis ter inzage aan DZS verplicht ter inzage aan DZS te verstrekken.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DZS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

DZS garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9: Reclames en aansprakelijkheid

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper DZS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info [at] dezeeuwsesommelier.nl.

Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de  koper te wijten is of anderszins voor rekening van de koper en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening  van de koper laten herstellen/vervangen.

Op de door DZS geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

Het risico tijdens het transport van het door de  koper bestelde product is voor DZS. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de  koper over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door DZS kunnen worden uitgesloten. Wanneer PostNL de zending als "uitgereikt" aanmerkt, wordt het product  als geleverd beschouwd. De status van de zending door PostNL is na te lezen op www.postnl.nl.

Artikel 10: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de  koper en DZS dan wel tussen DZS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de  koper en DZS, is DZS  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door DZS.

Artikel 11: Persoonsgegevens

DZS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de  koper ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd.

DZS zal de persoonlijke gegevens van koper gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.
Het beleid rondom persoonsgegevens is nader uitgewerkt in de privacy policy die leesbaar is op de website van DZS: www.dezeeuwsesommelier.nl.

Artikel 12: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DZS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DZS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DZS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13: Diversen

Indien de koper aan DZS  schriftelijk opgave doet van een adres, is DZS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan DZS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door DZS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DZS deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DZS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DZS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

DZS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15: Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de DZS, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij DZS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DZS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot DZS.

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van DZS niet op, tenzij DZS schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 16: Geschillen

Op overeenkomsten tussen DZS en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 17: Overig

De Zeeuwse Sommelier is onderdeel van Van Hilst Koffie en Thee. De naam De Zeeuwse Sommelier wordt door Van Hilst Koffie en Thee als merknaam gebruikt en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09113948.